SER Maestrat

Anterior
Siguiente

La Generalitat aclareix que les cremes estan permeses en els municipis que tenen Pla de cremes

La Generalitat aclareix que les cremes estan permeses en els municipis que tenen Pla de cremes. Aixi ho ha confirmat la diputada autonómica del PSPV Ana Besalduch.

Vinaròs ha informat que ho té aprovat

Normativa aplicable

1.- A partir del 10 d’abril de 2022, la crema de residus agrícoles i forestals es regula per la seva legislació específica, i s’hauran de tramitar sobre la base de l’article 27 de la Llei 7/2022 de residus i sòls

contaminats per a una economia circular per l’òrgan competent en la matèria, excepte els casos indicats en els apartats que es desenvolupen a continuació.

2.- Les entitats locals que comptin amb un Pla Local de Cremes aprovat, o un instrument de planificació aprovat per a l’ordenació de l’activitat de crema de restes agrícoles en el seu municipi, els serà aplicable la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 7/2022 de 8 d’abril, per la qual cosa aquests municipis podran continuar amb aquesta activitat de la mateixa forma que ho estaven realitzant abans de l’entrada en vigor de la Llei 7/2022, mentre no es dicti resolució en contra.

3.- Les sol·licituds d’aprovació de Pla Local de Cremes presentades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 7/2022 es tramitaran conforme a la normativa vigent en el moment de presentació de la sol·licitud, d’acord amb la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 7/2022.