SER Maestrat en directe

La Diputació destina ajudes d’1M per a garantir l’aigua potable en pobles de menys de 20.000 habitants

La Diputació de Castelló ha obert la convocatòria d’ajudes d’1 milió d’euros per a garantir el proveïment d’aigua potable en municipis de menys de 20.000 habitants.

Esta convocatòria té l’objectiu que la província en el seu conjunt veja pal·liat el seu dèficit en infraestructures hídriques i tinga garantit el subministrament. “Des de la Diputació obrim esta convocatòria de subvencions que aconseguix el milió d’euros per a contribuir a la sostenibilitat econòmica dels ajuntaments de poblacions de menys de 20.000 habitants que han hagut d’escometre inversions i despeses d’urgència per a assegurar el subministrament d’aigua potable entre el veïnat”, ha expressat la presidenta, Marta Barrachina.

“Des de l’equip de Govern  tenim clar que esta ha de ser la legislatura de l’aigua i reforcem el nostre compromís per contribuir a la millora de la qualitat de vida dels veïns dels 135 municipis de la província, suplint el dèficit que puga haver-hi i garantint els serveis bàsics en tot el territori”, ha subratllat la presidenta.

“Com a administració que arriba on altres administracions no poden fer-ho, continuarem treballant per igualar les oportunitats en les zones de l’interior de la província i assegurar servicis bàsics com el proveïment d’aigua, vital per a frenar la despoblació”, ha incidit Barrachina.

Quant a les bases de la convocatòria, el diputat de Cicle Integral de l’Aigua, Iván Sánchez, ha explicat que les subvencions es destinaran a les actuacions relacionades amb el servei de proveïment i distribució d’aigua potable domiciliària, “com poden ser reposicions de bombament de pous i captacions, reposicions per trencaments en xarxes de proveïment i distribució, el subministrament d’aigua potable mitjançant cisternes, i qualsevol altra mesura de xoc”. “Les mesures hauran de tindre la consideració d’accions d’aplicació immediata per a garantir el subministrament d’aigua potable en situacions extraordinàries i que per la seua imprevisibilitat no poden programar-se prèviament”, ha incidit el diputat provincial.

Pel que fa a les despeses que podran ser subvencionables, estos seran els que resulten estrictament necessaris i es realitzen dins de l’exercici 2024, i seran objecte d’ajuda les despeses corrents i d’inversió. Dins del llistat de despeses subvencionables, s’inclouen les despeses derivades del transport d’aigua mitjançant cubes per a garantir el subministrament d’aigua potable i se subvencionarà fins a una dotació màxima de 250 litres/hab./dia. També s’inclouen les reparacions d’equips tant mecànics com elèctrics o de telecomunicacions, així com reparacions que no comporten la substitució de material inventariable en xarxes municipals de proveïment en alta i xarxa de distribució, d’elements com ara canonades, vàlvules, equips de bombament, ventoses, manòmetres, cabalímetres (no domiciliaris), equips de comunicació i automatismes, equips de control (com a mesuradors de nivell en depòsits), etc.

La quantia total màxima d’1 milió d’euros, es distribuirà en les dos resolucions de la convocatòria. Així, en la primera resolució es podrà atorgar un màxim de 500.000 euros i els interessats a concórrer en este procediment hauran de presentar les seues sol·licituds fins a l’1 de juliol de 2024. Per a la segona resolució, també amb una quantia de 500.000 euros, els interessats a concórrer en este procediment hauran de presentar les seues sol·licituds des del 2 de juliol de 2024 fins al 15 de novembre de 2024.

“La quantia de la subvenció per a cada ajuntament que el sol·licite no podrà superar el 100% de les despeses subvencionables de l’activitat, sent la subvenció màxima per beneficiari de 50.000 euros”, ha especificat Sánchez.

Una vegada presentades les sol·licituds, estes es valoraran d’acord amb tres criteris: la urgència de l’actuació en què es prendrà en consideració la gravetat de la problemàtica que cal solucionar; la població total directament afectada per l’actuació proposada, i la incidència en l’equilibri socioeconòmic provincial, amb especial atenció en els municipis de menor capacitat econòmica i de gestió.

Garantir el subministrament d’aigua potable és un objectiu prioritari de la Diputació “i en este objectiu estarem sempre al costat dels pobles tendint la mà per a ajudar-los i sent diligents en la resolució de problemes que són bàsics”, ha conclòs el diputat provincial.