SER Maestrat

Anterior
Siguiente

La COC duplica la cuantía del premio
previsto inicialmente

La rectificació de duplicar la quantia inicial de 400 euros del premi previst s’ha degut en assumir que els treballs de disseny a baix cost perjudica directament el sector creatiu, però, també, a la pròpia COC autor de la convocatòria, a la qual se li pot criticar per falta de rigor i serietat, i que al
final , es reba un projecte mediocre. Es reverteix una decisió inicial considerada errònia, en constatar finalment que el premi indicat per al concurs estava per davall del preu de mercat.


Bases definitives per al concurs de Cartell anunciador del Carnaval de Vinaròs 2023.


Per la present es convoca el concurs del cartell anunciador del “Carnaval de Vinaròs 2023” i es publiquen les bases a les quals estaran subjectes tant l’artista com la seua obra de manera inexcusable.


1- Pot presentar-se qualsevol artista el qual farà el seu treball sobre la base del lema “CARNAVAL
DE VINARÒS: ÀFRICA ”. El motiu del cartell haurà de fer referència tant al carnaval de Vinaròs
com a la temàtica proposta.
2- Els treballs podran realitzar-se per qualsevol procediment de tècnica lliure sempre que siga
factible la seua reproducció en quadricromia, per a això s’exclouran tant les tintes or, plata i
fosforescents.
3- Les obres presentades han de ser originals i inèdites, realitzades expressament per a aquest
concurs. El jurat admetrà en la seua realització recursos gràfics de lliure accés sempre de manera
puntual i secundària, lliures de drets fins i tot a tercers, i allunyats de qualsevol altra obra similar.
El jurat es reserva el dret a desqualificar de manera immediata qualsevol obra, fins i tot a la
guanyadora, amb devolució del premi a posteriori si detecta qualsevol indici de plagi, fent-se
l’autor únic responsable d’això davant de qualsevol demanda.
4- En els originals, de manera clara, molt visible i integrada haurà d’aparèixer la inscripció
“Carnaval de Vinaròs, del 4 al 20 de febrer de 2023” i en un segon ordre d’importància, la
qualificació “Festa d’Interés Turístic Autonòmic”. L’original no ha de portar a la vista cap
signatura ni pseudònim de l’autor.
5- Les dimensions del cartell són 50 cm x 70 cm en orientació vertical. El cartell es presentarà en
format digital (.PDF o .JPG) i la seua grandària no serà superior als 10 MB. Els enviaments es
realitzaran a l’adreça info@carnavaldevinaros.es
6- Els treballs s’entregaran per e-mail a la secretaria del concurs, qui remetrà justificant de recepció,
servint aqueixa contestació com a resguard que s’ha presentat dins del termini i en la forma escaient
correcta al concurs. En el correu electrònic, a més d’adjuntar l’arxiu del cartell presentat a concurs,
s’haurà d’anotar el lema de la proposta, nom i cognoms de l’autor, telèfon de contacte així com
ciutat de procedència a efectes estadístics. Únicament es podrà enviar una proposta per autor.
7- El termini de lliurament dels treballs finalitzarà a les 24:00 hores del diumenge 20 de novembre
de 2022.
8- El concurs es resoldrà en dues fases:
• Primera fase en la qual un jurat avaluarà tots els treballs presentats i triarà 3 propostes
finalistes que passaran a la segona fase.
• Segona fase en la qual se sotmetran a votació per part de les comparses les propostes
seleccionades pel jurat.
9- El jurat de la primera fase estarà compost per persones vinculades professionalment al món del
carnaval, l’art i el disseny, un representant de l’Ajuntament i un altre de la Gestora de la Comissió
Organitzadora. La secretaria del concurs alçarà i publicarà una acta amb el resultat del veredicte
del jurat, en la qual quedaran reflectits els lemes de totes les propostes presentades i el lema de les
propostes finalistes, sense nomenar els seus autors per a mantindre el seu anonimat. El jurat, el
veredicte del qual serà inapel·lable, es reserva la facultat de declarar desert el premi si estima que
cap dels originals s’adequa per la qualitat artística o qualsevol altre motiu per a poder representar
les festes del Carnaval de Vinaròs.
10- La segona fase del concurs serà valorada per les comparses. Cadascuna de les comparses tindrà
dret a un vot. La votació es realitzarà a porta tancada en una única sessió a la qual es convocarà a
les comparses per a avaluar els cartells finalistes. Entre els representants de les comparses, es
triaran dues vocals que acompanyaran al secretari del concurs a l’hora de realitzar el recompte de
vots i lectura de les dades del guanyador. En cas d’empat, es realitzarà un sorteig entre les propostes
que hagen rebut igual puntuació.
11- S’atorgarà un únic premi al cartell guanyador de 800 €. El premi estarà subjecte a la retenció
corresponent.
12- L’autor del treball guanyador cedirà tots els drets de la proposta guanyadora a la Comissió
Organitzadora del Carnaval que passarà a ser el seu propietari, tenint la mateixa, tant el dret
d’impressió en el suport que crega oportú, com el seu ús per a difusió, utilització o el que considere,
tant en els programes de les festes com en qualsevol altre mitjà imprés o audiovisual. El guanyador
es compromet a realitzar els ajustaments mínims necessaris, anotats per la COC, en cas que fora
necessari, per a adaptar el cartell a un eventual canvi de data, així com a facilitar l’arxiu de treball
base per a poder utilitzar les arts que figuren al cartell amb la finalitat d’adaptar-les a altres formats.
13- Els finalistes rebran l’acta signada amb el resultat del concurs per al reconeixement al seu
treball.
14- La participació al concurs implica l’acceptació total a cadascuna de les bases.
15- La secretaria del concurs estarà ostentada pel secretari de la Gestora de Comissió
Organitzadora del Carnaval, o en qui delegue. La secretaria del concurs s’encarregarà de garantir
el compliment d’aquestes bases, convocar als diferents jurats, redactar les pertinents actes, resoldre
els dubtes que es realitzen a través del correu electrònic, així com enviar les confirmacions de la
correcta recepció dels treballs a: info@carnavaldevinaros.es