SER Maestrat

Anterior
Siguiente

Els Caps de Servei de l’Hospital de Vinaròs han donat a conèixer un escrit d’empara que han remès al Sindic de Greujes sol·licitant que prengui mesures per a revertir o solucionar el que qualifiquen de greu situació d’assistència sanitària,

Vinaròs, a 10 de novembre de 2022
Els Caps de Servei de l’Hospital de Vinaròs han donat a conèixer un escrit d’empara que han remès al Sindic de Greujes sol·licitant que prengui mesures per a revertir o solucionar el que qualifiquen de greu situació d’assistència sanitària, advertint que pot agreujar-se a partir de l’1 de gener especialment en radiologia.


Els Caps de Servei de l’Hospital de Vinaròs han donat a conèixer un escrit d’empara que han remès al Sindic de Greujes sol·licitant que prengui mesures per a revertir o solucionar el que qualifiquen de greu situació d’assistència sanitària, advertint que pot agreujar-se a partir de l’1 de gener especialment en radiologia.
DE: CAPS DE SERVEI DE L’HOSPITAL DE VINARÒS
A: SÍNDIC DE GREUGES
ASSUMPTE: LA GREU SITUACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A L’HOSPITAL DE VINARÒS
Els Caps de Servei de l’Hospital de Vinaròs
EXPOSEN
L’Hospital de Vinaròs és l’hospital de referència del Departament de Salut de Vinaròs. Situat al nord de la província de Castelló, abasta una població geogràficament dispersa d’uns 100.000 habitants que es multiplica significativament en els temps vacacionals augmentant considerablement la pressió assistencial d’aquest. És un hospital en el qual a causa de la llunyania de centres urbans més poblats i a la falta crònica d’incentius, resulta difícil mantenir plantilles estables de facultatius, ocasionant situacions de veritable caos assistencial.
L’Hospital de Vinaròs té categoria d’Hospital Primari (Comarcal), atenent les urgències hospitalàries de tot el Departament de Salut. Això inclou, entre altres prestacions:
Intervencions quirúrgiques urgents.
Unitat de Vigilància intensiva adults.
Servei d’urgències mèdiques hospitalàries.
Per a cobrir aquestes prestacions els facultatius i la resta del personal sanitari estan distribuïts, com és habitual en qualsevol hospital, mitjançant un sistema d’horaris durant la jornada laboral establerta, i la resta del dia mitjançant guàrdies. Tot això garanteix l’assistència les 24 hores del dia durant tot l’any.
Per a prestar aquest tipus d’assistència l’hospital disposa d’uns serveis centrals que constitueixen un suport imprescindible per a mantenir una qualitat assistencial mínima que garanteixi la salut dels ciutadans del departament. Sense els serveis centrals ( per ex. radiologia, anàlisis clíniques, anestèsia, etc) no es pot prestar una assistència sanitària concorde a la lex artis i als estàndards vigents en l’exercici de les diverses especialitats mèdiques de l’hospital.
Els Caps de Servei de l’Hospital de Vinaròs volem advertir la greu i preocupant situació que està sofrint el nostre hospital. Aquest estat de coses empitjorarà, encara més a partir del dia 1 de gener de 2023, si no es posa remei de manera urgent.
En aquesta data, un dels serveis centrals, concretament el Servei de Radiologia no disposarà de personal suficient per a cobrir totes les guàrdies de 24 hores a partir del dia 1 de gener de 2023. Això és degut a:
Escassa plantilla de facultatius.
Recentment han marxat dos facultatius joves a altres hospitals amb ofertes professionals més atractives.
Baixes laborals de llarga durada que no han estat substituïdes.
Plantilla de facultatius envellides. ⅔ de la mateixa té més 60 anys, amb dret, per tant, a no realitzar guàrdies d’atenció continuada.
Tan sols hi haurà 3 facultatius en plantilla per a cobrir totes les guàrdies de 24 hores tots els dies de l’any,un d’ells major de 60 anys.
Tots aquests factors han portat al Servei de Radiologia a la vora del col·lapse.
Fins al moment present s’ha pogut atendre les guàrdies de radiologia a causa de la col·laboració de diversos radiòlegs d’altres centres que han acudit durant els últims anys a completar la cobertura de guàrdies, que per part nostra era impossible realitzar amb els nostres recursos humans.
No obstant això, aquesta situació empitjorarà el dia 1 de gener de 2023, ja que partir d’aquesta data, el Servei de Radiologia de l’Hospital de Vinaròs no podrà cobrir totes les guàrdies de radiologia de 24 hores amb la presència física dels radiòlegs, pel fet que no podrà comptar amb l’ajuda externa amb la qual ha comptat els anys anteriors, de manera, que serà impossible la cobertura de totes les guàrdies. Això implicarà un minvament molt important en la ja deteriorada qualitat de l’assistència sanitària que s’ofereix als pacients en el nostre Departament de Salut.
Algunes de les conseqüències de no tenir guàrdia de radiologia a l’Hospital de Vinaròs són:
Retard en l’atenció de pacients politraumàtics que hauran de ser remesos a l’hospital de referència que comporta demora en l’atenció.
Retard en l’atenció dels pacients en codi ictus, on també és tan important el factor temps en l’evolució d’aquest.
Dificultat i retard en la valoració de les complicacions que es presentin en pacients hospitalitzats en planta i en UCI que s’hauran de manejar sense l’ajuda de proves radiològiques fonamentals per a la seva valoració i tractament
Dificultat i retard en la valoració de complicacions en pacients postquirúrgics.
El diagnòstic dels pacients en Urgència durant la guàrdia sense el suport d’un radiòleg de presència física a l’hospital, ens farà retrocedir en el temps a un model assistencial obsolet com el que hi havia fa 30 o 40 anys, i d’alt risc per als pacients del nostre Departament de Salut.
Derivació dels pacients a l’hospital de referència, per falta de proves radiològiques diagnòstica, el qual es troba a 80 Km de Vinaròs, amb el risc que comporta el trasllat i la demora en l’atenció, tan important en tants casos.
Quina justificació podríem tenir perquè en l’actualitat, un cirurgià, per exemple, hagi d’intervenir a cegues d’urgència sense una prova d’imatge?
Com actuarem davant els dolors abdominals dels nens per a saber si tenen un abdomen agut quirúrgic o no?
Aquests són alguns exemples que es presenten diàriament
Per què els ciutadans del Departament de Salut de Vinaròs no poden tenir les mateixes garanties sanitàries que altres ciutadans?
A tot aquest escenari, se li sumen altres greus dèficits estructurals crònics de l’hospital que s’aguditzen de manera episòdica en molts serveis. Actualment no tenim cap dermatòleg; hi ha molt pocs psiquiatres amb edat de fer guàrdies; no hi ha psiquiatria infantil;no tenim cardiòleg infantil; ara no tenim reumatòleg; tampoc hi ha uròlegs per a cobrir consultes, quiròfan, guàrdies, etc, el que suposa la derivació de molts pacients a altres hospitals de la Comunitat, en alguns casos a més de 150 Km.
És especialment escandalosa l’aberrant situació de l’absència d’uròleg de guàrdia des de fa ja gairebé un any, que es manté sense canvis i que els responsables de la Conselleria de Sanitat hagin estat incapaces de donar una solució real al problema.
Així, s’estan provocant infinitat de trastorns en l’atenció sanitària més elemental que rep la població del departament.
Ens resulta patètica la inacció dels nostres responsables polítics que no semblen immutar-se davant la falta d’equitat en l’assistència sanitària que sofreixen els habitants del Departament de Vinaròs respecte als ciutadans d’altres zones de la Comunitat Valenciana.
Com vulgui que ja s’han tingut durant els últims anys, per part de la gerència de l’hospital i també per la resta dels treballadors del departament, múltiples reunions i converses amb la Conselleria de Sanitat, acrescudes recentment donats els últims esdeveniments, on s’ha explicat la nostra situació, ens veiem oblicados a SOL·LICITAR:
L’empara del Síndic de Greuges perquè la Conselleria de Sanitad prengui totes les mesures possibles per a revertir i solucionar aquesta greu situació abans de la data indicada, perquè el nostre hospital pugui oferir una atenció de qualitat i de seguretat als nostres pacients.