SER Maestrat en directe

El Consell estableix nous criteris lingüístics per a la comunicació en valencià

  • El Plenari del Consell ha aprovat un acord per establir els nous criteris lingüístics de l’administració de la Generalitat, amb l’objectiu de donar suport a les comunicacions orals i escrites en valencià i homogeneïtzar els textos.

Els nous criteris, elaborats per la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, seran d’aplicació per tot el personal de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

L’objectiu principal és aconseguir una comunicació eficaç i que la ciutadania es senti còmoda utilitzant la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.

Els criteris es centren en donar suport a les comunicacions en valencià, utilitzant formes més generals i assegurant la comprensió clara per a la ciutadania.

Així mateix, es busca assessorar aquelles persones interessades en l’ús del valencià, tant en la comunicació oral com escrita.

Aquests nous criteris lingüístics s’adapten a la normativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i han estat objecte d’un procés de participació obert a les universitats i altres entitats locals relacionades amb la promoció lingüística.

Entre els exemples d’aplicació, es recomana l’ús de termes més freqüents i comuns, com ara ‘acostar’ en lloc de ‘apropar’, ‘arreplegar’ en comptes de ‘recollir’, entre d’altres.

A més, es recomana l’ús del demostratiu simple ‘este/a/os/es’ en lloc de ‘aquest/a/os/es’ i dels verbs incoatius amb la forma -ix en lloc de -eix.

Aquest acord suprimeix la resolució de 2016 sobre criteris lingüístics i serà d’aplicació no només en l’Administració de la Generalitat sinó també en les activitats finançades o col·laborades per aquesta.