SER Maestrat

Anterior
Siguiente

L’Ajuntament de Sant Jordi aprova les ajudes per naixements o adopcions al poble

  • Iván Sánchez Cifre: “És un incentiu més a les famílies del poble que ens permet combatre el risc de despoblació”

N. de P.

L’Ajuntament de Sant Jordi ja ha aprovat una nova línia d’ajudes per a les famílies que en 2022 hagen crescut bé pel naixement de fills o per adopcions. Aquesta iniciativa ha sigut aprovada en el Ple celebrat aquesta setmana i està oberta a tots els veïns empadronats al poble.

L’Ajuntament de Sant Jordi té intenció de facilitar al màxim les gestions de les famílies interessades a accedir a aquestes ajudes amb l’objectiu de poder abonar-les abans que finalitze l’any.

Iván Sánchez Cifre, alcalde de Sant Jordi, ha explicat que “en vista de l’èxit de l’any passat, hem decidit mantindre aquesta línia d’ajudes, que complementa a moltes altres que ja tenim en marxa per a enguany. Es tracta d’una mesura més que ajuda a les famílies del poble i que són un incentiu més a l’hora de facilitar que moltes persones trien viure a Sant Jordi i així evitar el risc de despoblació, que tant afecta a la nostra comarca”.

Gràcies a iniciatives com aquesta, el municipi de Sant Jordi porta diversos anys creixent en població a pesar que en la majoria dels pobles del seu entorn la situació és justament la contrària. La situació és tal, que l’alcalde manté negociacions amb la Generalitat per a poder ampliar les instal·lacions educatives i millorar el servei que reben els estudiants del poble.

Són 600 euros d’ajuda per cada naixement o adopció

Mitjançant l’habilitació d’aquesta present línia d’ajudes econòmiques, l’Ajuntament de Sant Jordi pretén incentivar els naixements o les adopcions en el municipi, aportant suport institucional a la família, a la conciliació de la vida familiar i laboral, col·laborant en l’atenció de les despeses originades pel naixement o l’adopció d’un o més fills. La present mesura s’encamina, complementàriament, al fiançament de l’estabilitat demogràfica en els xicotets municipis de l’interior de la província de Castelló.

Segons estableixen les bases aprovades per Ple, la prestació objecte de la present convocatòria consisteix en una ajuda econòmica per naixement o adopció de fill/a, amb referència al període comprés entre 1 de gener i el 31 de desembre de 2022, tots dos inclusivament, en el municipi Sant Jordi.

Podrà ser persona beneficiària el sol·licitant, progenitor o adoptant del xiquet/a, titular del llibre de família, en el qual figure registrat el seu naixement o adopció, i que conviu amb el/els fills/as que motiva/n la prestació. En els casos en els quals els fills estiguen, exclusivament, a càrrec del sol·licitant, serà aquest l’únic beneficiari. Es considerarà la situació de convivència en la data de la sol·licitud d’ajuda.

Els estrangers que residisquen en el municipi podran beneficiar-se d’aquesta ajuda sempre que els progenitors que estan al càrrec del menor tinguen residència legal a Espanya i complisquen els requisits establits en la present convocatòria.

En cap cas podrà ser beneficiari el progenitor privat totalment o parcialment de la pàtria potestat dels seus fills/as, o la tutela del qual haja sigut assumida per una institució pública, així com aquella persona en qui concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara en avant LGS). La quantia total de l’ajuda econòmica per naixement o adopció serà de 600,00 €.

Per a tindre dret a aquesta ajuda, els dos progenitors o adoptants hauran d’estar empadronats en el municipi de Sant Jordi en la data de la sol·licitud i, almenys un d’ells, haurà d’estar empadronat en el municipi amb una antiguitat mínima d’un any immediatament anterior a la data d’aprovació de les presents bases. Així mateix, el xiquet/a haurà d’estar empadronat en el municipi des del seu naixement o adopció.

Els beneficiaris de l’ajuda hauran d’estar al corrent de pagament de les seues obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb la Seguretat Social i de les seues obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sant Jordi a la fi del termini de presentació de sol·licituds. Els interessats podran consultar les existències de deutes amb l’Ajuntament en les oficines del consistori, amb la finalitat de posar-se al corrent de pagament.

El termini per a presentar la sol·licitud serà des de la data de naixement fins a fi de 2022. La sol·licitud, formalitzada en model-tipus, haurà de ser formulada per la persona interessada havent d’acompanyar a la mateixa la següent documentació:

  1. Còpia compulsada de document nacional d’identitat (DNI) o número d’identificació fiscal d’estrangers (NIE), tant del sol·licitant com de la seua parella. En el cas de ciutadans/as comunitaris/as, còpia de NIE en vigor, o còpia de certificat de Registre de Ciutadans de la Unió i de Passaport en vigor.
  2. Còpia compulsada del llibre de família.
  3. Volant actualitzat d’empadronament del sol·licitant, en el municipi de Sant Jordi, en el qual conste expressament la data d’antiguitat en el municipi.
  4. Acreditació que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social, així com per reintegrament de subvencions, i no es troba incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari a les quals fa referència l’art. 13.2 de la LGS. De conformitat amb el que s’estableix en l’art. 24 i 25 del *RLGS, el seu compliment es realitzarà mitjançant declaració responsable, segons model adjunt com a ANNEX.1 a les presents Bases.
  5. Fitxa de manteniment de tercers, en model-tipus adjunt.